فانکشن-اسکوپ
اپلیکیشن گرمایش-سرمایش بهینه ی ساختمان
خوزستان2
سامانه ی خودکار شبکه ی آبیاری استرالیا
AUV