ثبت اختراع سامانه تزریق هوشمند گاز
ثبت اختراع سامانه تزریق هوشمند گاز به میادین نفتی جهت بیشینه سازی ضریب برداشت به شماره ثبت 88926
یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰
توسعه ی فناوری سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان
توسعه ی فناوری سایبرفیزیکال گرمایش-سرمایش ساختمان
یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
ثبت اختراع سیستم خودکار آنتقال آب کشاورزی
یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰
توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی
توسعه ی فناوری تزریق هوشمند آب به مخازن نفتی
یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰
اخذ تاییدیه سطح آمادگی 8 (از 9) برای سامانه ی خودکار  آبیاری خوزستان
اخذ تاییدیه سطح آمادگی 8 (از 9) برای سامانه ی خودکار آبیاری خوزستان
شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۰